Rules & Deadlines

AWARD SHOW & GALA CATEGORIES JUDGES RULES & DEADLINES HALL OF FAME SUBMIT ENTRY CONTESTANTS

 

Deadlines

The registration will open February 4th 2013
Entries will close March 4 2013 at 23:59
Entries cannot be altered or removed after March 4 2013 at 23:59
Entries will be made public at www.www.gulltaggen.no March 8 2013 at 15:00

 

 • All entry forms must be be completed online at INMAs account pages: konto.inma.no.
 • Log in with your INMA-profile. If you don´t have one, you need to register (free of charge).

Overall criterias for judging

(listed in Norwegian, please contact us at info@inma.no if you need help translating):

 1. Merkevarestyrke

  Evnen løsningen har til å skape fordeler for avsenderen gjennom helhetlig, målrettet, relevant, identifiserbar og differensierbare egenskaper.

 2. Håndverk

  Den faglige kvaliteten på håndverket som har blitt utført, dette gjelder alt fra design, utvikling, etc.

 3. Brukskvalitet

  I den grad løsningen er logisk og intuitiv nok til at et medlem av målgruppen vil være i stand til å trekke den tiltenkte verdien ut av den.

 4. Nytenking

  I den grad løsningen er med og driver kategorien fremover, gjennom nye tanker og ideer som fører til smartere, bedre og mer verdifulle løsninger.

 5. Måloppnåelse

  I den grad løsningen har ført til ønsket og reell måloppnåelse. Det må demonstreres en form for vellykket verdiskaping i løsningene.

Priser

1. – 6. bidrag: NOK 2390 pr. bidrag

Fra 7. bidrag og videre: NOK 1290 pr. bidrag

(alle priser er oppgitt uten mva/all prices are excl tax)

Merk/Please note:

Kategorien Beste Nordiske studentarbeid er gratis å melde på i.
Category Best Nordic student work is free of charge.

 

Formål og bestemmelser Gulltaggen Awards

1. Formålet med konkurransen

«Gulltaggen skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser kommunikasjonsoppgaver på en innovativ måte – slik at de skaper resultater og stolthet, både i Norge og resten av verden.»

Gulltaggen er en årlig prisutdeling for premiering av interaktive arbeider.
Gulltaggen deles ut til de beste innsendte arbeidene det siste året basert på Gulltaggens fastsatte kriterier kombinert med fagvurderingene fra Norges- og Nordens fremste eksperter.

Gulltaggen arrangeres av INMA IAB Norge som er en bransjeorganisasjon som arbeider for å heve nivået og fokuset på interaktiv markedskommunikasjon i Norge. Gulltaggen Awards er en viktig del av dette arbeidet.

2. Jurysammensetning og juryering

 • INMA utnevner en jurygeneral som sammen med INMA velger juryledere og jurymedlemmer for alle kategorier. Hver kategori skal ha en egen jury.
 • Jurygeneral skal sammen med INMA også utpeke en påtroppende jurygeneral for neste års konkurranse.
 • Jurygeneral, påtroppende jurygeneral og jurylederne (av kat.1-5) utgjør Storjuryen
 • Jurygeneral skal sammen med INMA legge til rette for at juryarbeidet kan utføres på best mulig måte for å oppnå formålet med konkurransen.
 • Jurygeneralen har det overordnede faglige ansvar for konkurransen og juryeringen, og det endelige ord i saker som ikke entydig dekkes av konkurransereglene, for alle arbeider som deltar i konkurransen.
 • Jurygeneral skal veilede juryledere og de enkelte juryer i alle deler av juryeringen, med spesiell vekt på at man ivaretar konkurransens formål.
 • Storjuryen har to oppgaver; å kvalitssikre alle metallene samt kåre én Grand Prix

Sammensetningen av juryene skal være slik at man er sikret et faglig sterkt og bredt grunnlag for diskusjoner. De enkelte juryledere er ansvarlige for at juryarbeidet gjennomføres etter konkurransereglene og på en måte som ivaretar konkurransens formål.

3. Premiering

Det deles ut gull, sølv og bronse i hver kategori. I tillegg går alle gull automatisk videre til en super-finale, som kårer én Grand Prix-vinner.

En jury kan i samråd med jurygeneral beslutte at det ikke skal deles ut Gulltagger i en kategori dersom kvalitetsnivået tilsier dette. På samme måte kan de beslutte at det skal deles ut flere gull-, sølv-, og/eller bronse pr. kategori dersom kvalitetsnivået tilsier dette.

Det er gjort store endringer i konkurransens inndeling, og vi har nå følgende kategorier:

NYE KATEGORIER

1.1  Information
Denne kategorien skal belønne arbeider som klarer å formidle kunnskap på en ny og effektiv måte, gjerne for å lære målgruppen noe de ikke visste fra før.

1.2  Attention
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å tilrive seg ekstra stor oppmerksomhet, gjerne langt ut over det annonsøren har betalt for.

1.3  Reputation
Denne kategorien skal belønne arbeider som bygger sympati og preferanse for å gi avsenderen en tydelig posisjon, og gjerne styrke deres omdømme.

1.4  Activation
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å utløse konkrete og verdifulle handlinger, gjerne (men ikke nødvendigvis) handling av varer.

1.5  Relation
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å knytte sterke bånd og skape økt lojalitet, gjerne gjennom å invitere til dialog og engasjement.

SPESIALPRISER

2.0 Grand Prix
Det kan ikke meldes på bidrag i denne kategorien. Alle gullvinnere nomineres automatisk videre til Grand Prix.

3.0 Nordisk Studentarbeid
Bidrag som er påmeldt i denne kategorien kan ikke meldes på i øvrige kategorier.

4.0 Årets Sølvtagg
Det kan ikke meldes på bidrag i denne kategorien. Juryen kårer det beste arbeidet blant månedsvinnerne av Sølvtaggen i 2012.

5.0 Gulltaggens Ærespris
Prisen deles ut til en enkeltperson, en annonsør eller et byrå, som over tid har bidratt mer enn de fleste til å bringe digitalbransjen videre. Nominasjoner kan sendes på mail til heidi@inma.no frem til 1.april 2013.

4. Inhabilitet og taktisk stemmegivning

Et jurymedlem er inhabil når man selv eller ens arbeidsgiver eller oppdragsgiver har bidratt til å lage arbeidet. Som arbeidsgiver eller oppdragsgiver regnes også byråer i samme forretningsmessige gruppering.

Et jurymedlem er også inhabil dersom ens partner eller samboer har bidratt til å lage arbeidet.

Dersom et jurymedlem av andre grunner mener seg inhabil på et arbeid, skal man melde fra til INMA, jurygeneral eller juryleder så tidlig som mulig, og senest før juryeringen starter.

Jurymedlemmer som er inhabile kan ikke delta i diskusjoner som angår arbeidet. Dersom jurygeneral er inhabil i en avgjørelse skal påtroppende jurygeneral tre inn.

Dersom en jury ønsker det kan det inhabile medlemmet besvare spørsmål som tilfører nødvendig fakta til vurderingen.

Jurygeneral har tilgang til all stemmegivning under juryarbeidet, og dersom det er åpenbart at et jurymedlem har bedrevet taktisk stemmegivning til fordel for egne eller til ulempe for andres arbeider, skal vedkommendes stemmegivning strykes i sin helhet og juryeringen fortsette uten vedkommendes deltagelse.

5. Plagiat

Dersom et jurymedlem mener at et innsendt arbeid er plagiat av et annet arbeid, norske eller internasjonale, skal vedkommende melde fra til sin juryleder uten å involvere andre jurymedlemmer.

Juryleder skal deretter informere jurygeneral og INMA om plagiatmistanken, og det skal fremskaffes eksempler på arbeidet som hevdes plagiert. Jurygeneral, INMA og juryleder avgjør deretter om arbeidet skal anses som plagiat eller ikke, eller om denne avgjørelsen skal overlates til juryen.

Dersom det ikke kan fremskaffes eksempler på arbeidet som hevdes plagiert, kan et arbeid ikke tas ut av konkurransen.
Et arbeid kan ikke tas ut av konkurransen uten godkjennelse fra jurygeneral. Et arbeid kan tas ut av konkurransen helt frem til offentliggjøring av vinnerarbeidene.

6. Fjerning, flytting og sammenslåing av innsendte arbeider

Jurygeneral kan i samråd med juryledere fjerne et innsendt arbeid dersom det er i strid med konkurransens regler. Dersom et arbeid må fjernes skal innsender informeres om dette.

Jurygeneral kan i samråd med juryledere flytte et innsendt arbeid fra en kategori til en annen, dersom man mener arbeidet er sendt inn i feil kategori. Dersom et arbeid må flyttes skal innsender informeres om dette. Innsender er ansvarlig for kun å sende inn arbeider som er i henhold til konkurransens regler, og for å sende inn arbeider i riktig kategori, og det gis ingen refusjon for arbeider som fjernes eller flyttes.

7. Formelle krav

Alle innsendte arbeider skal være laget for oppdragsgivers regning, og må være godkjent for innsendelse av oppdragsgiver.

Alle innsendte arbeider må ha vært publisert innen innsendingsfristen. Bidraget kan ikke ha vært påmeldt Gulltaggen tidligere, med mindre arbeidet har så mange nye elementer at det bør vurderes på nytt. I så fall brukes feltet “Annet” i registreringsskjemaet for å argumentere for dette.

Arbeider som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet og/eller Markedsrådet, kan ikke delta i konkurransen.