RULES AND DEADLINES

Frister

Registreringen åpner 8. desember 2014
Frist for å sende inn bidrag 5. februar 2015
Bidrag kan ikke endres etter 5. februar 2015

 

Kriterier for juryering

(Listed in Norwegian, please contact us at info@inma.no if you need a translation)

Merkevarestyrke

Evnen løsningen har til å skape fordeler for avsender gjennom helhetlig, målrettet, relevant, identifiserbar og differensierbare egenskaper.

Håndverk

I kampanje-kategoriene vektlegges den helhetlige kvalitet på håndverket som har blitt utført, dette gjelder alt fra design og teknisk utvikling.

Brukskvalitet

I den grad løsningen er logisk og intuitiv nok til at et medlem av målgruppen vil være i stand til å trekke ut den tiltenkte verdien.

Nytenkning

I den grad er med å drive kategorien fremover, gjennom nye tanker og ideer som fører til smartere og mer verdifulle løsninger.

Måloppnåelse

I den grad løsningen har ført til ønsket og reell måloppnåelse. Det må dokumenteres en form for vellykket verdiskapning i løsningen.

 

FORMÅL OG BESTEMMELSER

Formålet med konkurransen

”Gulltaggen skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser kommunikasjonsoppgaver på en innovativ måte – slik at de skaper resultater og stolthet både i Norge og resten av verden”

Gulltaggen er en årlig prisutdeling hvor man premierer de beste interaktive arbeidene og deles ut til de beste arbeidene basert på Gulltaggens kriterier kombiner med fagvurderingen fra Norge- og Nordens fremste eksperter.

Gulltaggen arrangeres av INMA – IAB Norge. Bransjeorganisasjonen arbeider for å heve nivået og fokuset på interaktiv markedskommunikasjon i Norge, hvor Gulltaggen er en viktig del av dette arbeidet.

Jurysammensetning og juryering

  • INMA utnevner en Jurygeneral som sammen med en jurykomité og INMA velger juryledere og medlemmer til alle kategorier.
  • Jurygeneralen og INMA utpeker en juryfotsoldat som påtroppende jurygeneral for neste års konkurranse og gjennomføring.
  • Jurygeneral, juryfotsoldat og juryledere (av kampanje- og håndverkkategoriene) utgjør Storjuryen.
  • Storjuryen har som oppgave å kvalitetssikre alle metallene, samt kåre én Gran Prix.
  • Jurygeneralen har det overordnede faglige ansvaret for konkurransen og juryeringen, samt det endelige ordet i saker som ikke entydig dekkes av de foreliggende konkurransereglene.
  • INMA stiller med en kontrollorgan i samtlige juryer under juryeringsdagene.

Premiering

I Gulltaggen deles det ut poeng i de innledende rundene av juryeringene. I siste runde fordeler juryene ut metallene (gull, sølv eller bronse) de mener arbeidene fortjener. En juryleder som representerer sin jury kan i samråd med jurygeneralen beslutte at det ikke deles ut Gulltagger i en kategori på bakgrunn av kvalitetsnivået som er ønsket at skal gjenspeiles i alle kategorier. På samme måte kan de beslutte å dele ut flere gull-, sølv-, eller bronse-tagger pr. kategori.

Alle gull i kampanjekategoriene kvalifiserer seg til en videre finale, hvor Storjuryen kårer én Grand Prix-vinner av året.

Kampanjekategorier:

Information:

Denne kategorien skal belønne arbeider som klarer å formidle kunnskap på en ny og effektiv måte, gjerne for å lære målgruppen noe de ikke visste fra før.

Attention:

Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å tilrive seg ekstra stor oppmerksomhet, gjerne langt utover det annonsøren har betalt for

Reputation:

Denne kategorien skal belønne arbeider som bygger på sympati og preferanser for å gi avsender en tydelig posisjon, og gjerne styrke deres omdømme.

Activation:

Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å utløse konkrete og verdifulle handlinger, gjerne (ikke nødvendigvis) handling av varer.

Relation:

Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å knytte sterke bånd og skape økt lojalitet, gjerne gjennom å invitere til dialog og engasjement.

Grand Prix:

Èn Grand Prix-vinner kåres av storjuryen, og skal deles ut til den gullvinneren som i størst grad sier noe om hvor faget vårt er på vei. En verdig Grand Prix-vinner i Gulltaggen forandrer spillereglene, bryter gjerne med kategorispråket, og endrer måten vi tenker rundt kommunikasjon.

Håndverkskategorier:

Teknisk utvikling:

Denne kategorien skal belønne arbeid som gjennom sin ingeniørkunst har forsterket egenskapene, gjerne langt utover det kunden har betalt for.

Design:

Denne kategorien skal belønne arbeider som gjennom sin unike utforming har forsterket tiltakets måloppnåelse, gjerne gjennom sin visuelle fremtoning.

Spesialpriser

Nordisk Studentarbeid:

Studenter fra hele Norden kan sende inn bidrag til denne kategorien. Bidraget trenger ikke å ha vært realisert, men det må ha vært laget i løpet av det siste året.

Gulltaggens Ærespris:

Den gjeve æresprisen deles ut til en digital rockestjerne. Prisen kan deles ut til en enkeltperson, en annonsør eller byrå, som over tid har bidratt mer enn de fleste til å bringe digitalbransjen videre.

Inhabilitet og taktisk stemmegivning

Et jurymedlem er inhabil når man personlig eller ens arbeidsgiver/oppdragsgiver har bidratt på arbeidet. Som arbeidsgiver/oppdragsgiver regnes også byråer i samme forretningsmessig gruppering. Et jurymedlem er også inhabil dersom ens partner eller samboer har bidratt i å lage arbeidet. Mener man seg inhabil av andre grunner skal man melde fra til INMA, jurygeneral eller juryleder så tidlig som mulig, og senest før hjemmejuryeringen starter. Jurymedlemmer som er inhabile skal ikke delta i diskusjoner som angår arbeidet. Den samme reglen gjelder jurygeneralen, hvor da juryfotsoldaten trer inn.

Jurygeneral og fotsoldat har tilgang til all stemmegiving under juryarbeidet. Dersom et jurymedlem har bedrevet taktisk stemmegivning til fordel for egne eller til ulempe for andres arbeider skal vedkommende sin stemmegivning strykes i sin helhet og fortsette uten vedkommendes deltagelse.

Plagiat

Dersom et jurymedlem mener at et innsendt arbeid er et plagiat av et annet arbeid, uavhengig av opphav, skal vedkommende melde fra til juryleder uten å involvere andre jurymedlemmer.

Det er da jurylederens ansvar og videreformidle plagiatmistanken til jurygeneral og INMA, som avgjør om arbeidet skal vurderes. Det ligger et krav om at det må kunne fremskaffes eksempler fra arbeidet som hevdes å være plagiert. Et arbeid kan tas ut av konkurransen helt frem til offentliggjøringen av short-listen.

Fjerning, flytting og sammenslåing av innsendte arbeider

Jurygeneral kan i samråd med juryledere fjerne innsendte arbeid dersom de er i strid med konkurransereglene. Fjernes et bidrag skal innsender informeres og vil ikke bli refundert.

Jurygeneral kan i samråde med juryledere flytte et innsendt arbeid fra en kategori til en annen, dersom man juryen mener arbeidet egner seg bedre i en annen kategori. Dette må godkjennes av innsender som da også står fritt til å tilpasse teksten til ny kategori. Det gis ingen refusjon dersom innsender på bakgrunn av ny informasjon ønsker å fjerne bidraget.

Formelle krav

Alle innsendte arbeider skal være laget for oppdragsgiveres regning og være godkjent. Alle registrerte arbeider skal ha vært lansert/publisert innen innsendelsesfristen. Bidragene kan ikke  ha vært påmeldt i Gulltaggen tidligere, med mindre videreføringen av arbeidet inneholder så mange nye elementer at det bør vurderes som ”nytt”. I slike tilfeller er man pliktig til å argumentere for dette i feltet ”Annet” i registreringsskjemaet.

Bidrag som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet og/eller Markedsrådet kan ikke delta i konkurransen.

Siste instans

Ved tvilstilfeller, eller der hvor man oppdager at de skrevne reglene ikke er dekkende, er det INMA v/ daglig leder som har avgjørende myndighet.