REGLER OG TIDSFRISTER

Frister

Registreringen av bidrag åpner 1. desember 2017
Påmeldingsfrist (innen) 15. januar 2018
Åpent for innsending av dokumentasjon (fra og med) 17. januar 2018
Innsendelsesfrist (ut dagen) 1. februar 2018

Les mer om innsendelse av dokumentasjon her

Påmeldingsavgift

For hvert påmeldte bidrag kommer en påmeldingsavgift på 5000 kroner (eks. mva.). Om du melder på samme bidrag i to forskjellige kategorier, koster det 5000,- per påmelding. Hver påmelding gir to gratisbilletter til Gulltaggen Awards 26. april. Om man melder på ett bidrag i to ulike kategorier, gir det totalt fire gratisbilletter til prisutdelingen og festen. I tillegg vil annonsørene på bidrag som kommer på den endelige shortlisten få to billetter til Gulltaggen Awards per bidrag på shortlisten. Alle påmeldinger av bidrag er bindende.

I kategorien «Nordisk Studentpris» er det gratis påmelding.

Kun norske jobber vil bli juryert for Gulltaggen 2018.

Kriterier for juryering

Merkevarestyrke

Evnen løsningen har til å skape fordeler for avsender gjennom helhetlig, målrettet, relevant, identifiserbar og differensierbare egenskaper.

Håndverk

I kampanje-kategoriene vektlegges den helhetlige kvalitet på håndverket som har blitt utført, dette gjelder alt fra design og teknisk utvikling.

Brukskvalitet

I den grad løsningen er logisk og intuitiv nok til at et medlem av målgruppen vil være i stand til å trekke ut den tiltenkte verdien.

Nytenkning

I den grad er med å drive kategorien fremover, gjennom nye tanker og ideer som fører til smartere og mer verdifulle løsninger.

Måloppnåelse

I den grad løsningen har ført til ønsket og reell måloppnåelse. Det må dokumenteres en form for vellykket verdiskapning i løsningen.

Innsikt

I hvilken grad ideene og løsningene er skapt på bakgrunn av innsikt som er fremskaffet i forkant, og hvordan har planleggingen i forkant av implementering forsterket løsningene.

FORMÅL OG BESTEMMELSER

Formålet med konkurransen

«Gulltaggen skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser kommunikasjonsoppgaver på en innovativ måte – slik at de skaper resultater og stolthet både i Norge og resten av verden.»

Gulltaggen er en årlig prisutdeling hvor man premierer de beste interaktive arbeidene. Prisene deles ut til de beste arbeidene basert på Gulltaggens kriterier, kombinert med fagvurderingen fra Norges fremste eksperter.

Gulltaggen arrangeres av INMA, interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon. INMA arbeider for å heve nivået og fokuset på interaktiv markedskommunikasjon i Norge, hvor Gulltaggen er en viktig del av dette arbeidet.

Jurysammensetning og juryering

  • INMA utnevner en Jurygeneral.
  • Jurygeneralen og INMA utpeker en juryfotsoldat som påtroppende jurygeneral for neste års konkurranse og gjennomføring.
  • Jurygeneral, fotsoldat og daglig leder i INMA innstiller sammen juryledere og medlemmer til alle kategorier til INMAs styre.
  • Jurygeneral, juryfotsoldat og juryledere utgjør Storjuryen.
  • Storjuryen har som oppgave å kvalitetssikre alle metallene, samt kåre vinneren i «Best in Show».
  • Jurygeneralen har det overordnede faglige ansvaret for konkurransen og juryeringen, samt det endelige ordet i saker som ikke entydig dekkes av de foreliggende konkurransereglene.
  • INMA stiller med en sekretær i samtlige juryer under juryeringsdagene.

Premiering

I Gulltaggen deles det ut poeng i de innledende rundene av juryeringene. I siste runde fordeler juryene ut metallene (gull, sølv eller bronse) de mener arbeidene fortjener.

Alle gull kvalifiserer til en videre finale, hvor Storjuryen kårer én «Best in Show».

Alle bidrag som ender opp på shortlist, vil få tilsendt diplom.

Spesialpriser

Produkt og tjeneste – Startup
I denne kategorien ser vi etter en innovasjon, et nytt selskap eller et nytt produkt – i et allerede etablert marked, eller i et helt nytt marked. Selskapet er nå i en spennende vekstfase, men enda ikke nådd en årlig omsetning på 5 millioner kroner. Påmelding i denne kategorien er gratis. De av jobbene som kommer på shortlisten, vil bli invitert til Gulltaggen med egen stand, for å kunne promotere arbeidet sitt.

Nordisk Studentpris
Studenter fra hele Norden kan sende inn bidrag til denne kategorien. Bidraget trenger ikke å ha vært realisert, men det må ha vært laget i løpet av det siste året. Påmelding i denne kategorien er gratis.

«Most disruptive of the Year»
Denne utmerkelsen skal gis til noe eller noen i Norge som har bidratt til å skape vesentlige endringer i markedet, ved at brukerne har adoptert ny adferd. Til denne prisen er det fritt frem å nominere kandidater. Vinneren blir kåret av INMAs styre.

«Best in Show»
Én «Best in Show»-vinner kåres av Storjuryen, som er jurylederne, jurygeneral og fotsoldat, og skal deles ut til den beste gullvinneren, og som i størst grad sier noe om hvor faget vårt er på vei.

Æresprisen:
Den gjeve æresprisen deles ut til en digital rockestjerne. Prisen kan deles ut til en enkeltperson, en annonsør eller byrå, som over tid har bidratt mer enn de fleste til å bringe digitalbransjen videre.

Inhabilitet og taktisk stemmegivning

Et jurymedlem er inhabil når man personlig eller ens arbeidsgiver/oppdragsgiver har bidratt på arbeidet. Som arbeidsgiver/oppdragsgiver regnes også byråer i samme forretningsmessige gruppering. Et jurymedlem er også inhabil dersom ens partner eller samboer har bidratt i å lage arbeidet. Mener man seg inhabil av andre grunner skal man melde fra til INMA, jurygeneral eller juryleder så tidlig som mulig, og senest før hjemmejuryeringen starter. Jurymedlemmer som er inhabile skal ikke delta i diskusjoner som angår arbeidet. Den samme reglen gjelder jurygeneralen, hvor da juryfotsoldaten trer inn.

Jurygeneral, fotsoldat og INMA har tilgang til all stemmegiving under juryarbeidet. Dersom et jurymedlem har bedrevet taktisk stemmegivning til fordel for egne eller til ulempe for andres arbeider skal vedkommende sin stemmegivning strykes i sin helhet og juryering fortsetter uten vedkommendes deltagelse.

Plagiat

Dersom et jurymedlem mener at et innsendt arbeid er et plagiat av et annet arbeid, uavhengig av opphav, skal vedkommende melde fra til juryleder uten å involvere andre jurymedlemmer. Dette skal skje så tidlig som mulig, senest i løpet av hjemmejuryeringen.

Det er da jurylederens ansvar å videreformidle plagiatmistanken til jurygeneral og INMA, som avgjør om arbeidet skal vurderes. Det ligger et krav om at det må kunne fremskaffes eksempler fra arbeidet som hevdes å være plagiert. Et arbeid kan tas ut av konkurransen helt frem til offentliggjøringen av short-listen.

Fjerning, flytting og sammenslåing av innsendte arbeider

Jurygeneral kan i samråd med juryledere fjerne innsendte arbeid dersom de er i strid med konkurransereglene. Fjernes et bidrag skal innsender informeres og vil ikke bli refundert.

Jurygeneral kan i samråd med juryledere flytte et innsendt arbeid fra en kategori til en annen, dersom man mener arbeidet egner seg bedre i en annen kategori. Dette må godkjennes av innsender som da også står fritt til å tilpasse teksten til ny kategori. Det gis ingen refusjon dersom innsender på bakgrunn av ny informasjon ønsker å fjerne bidraget.

Formelle krav

Alle innsendte arbeider skal være laget for oppdragsgiveres regning og være godkjent. Alle registrerte arbeider skal ha vært lansert/publisert mellom 16. januar 2017, og 31. desember 2017. Bidragene kan ikke  ha vært påmeldt i Gulltaggen tidligere, med mindre videreføringen av arbeidet inneholder så mange nye elementer at det bør vurderes som «nytt». I slike tilfeller er man pliktig til å argumentere for dette i feltet «Annet» i registreringsskjemaet.

Bidrag som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet og/eller Markedsrådet kan ikke delta i konkurransen.

Siste instans

Ved tvilstilfeller, eller der hvor man oppdager at de skrevne reglene ikke er dekkende, er det INMA v/ daglig leder som har avgjørende myndighet.